Chen, E., Jiang, T., Chen, M. A., Chiu, R. Y., & Miller, G. E.